Actievoorwaarden Vriendenkaart

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Culturele Stichting Cornelis de Vlaming (hierna: de Stichting) uitgegeven vriendenkaarten (zowel elektronische als gedrukte vriendenkaarten) (hierna gezamenlijk: “Vriendenkaart”) die worden verkocht door de Stichting en door de Stichting aangewezen derden.
 2. Bij een donatie wordt per €30,- een Vriendenkaart uitgereikt of bij aankoop van alle reguliere concerten in één keer.
 3. Iedere Vriendenkaart is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Vriendenkaart wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Vriendenkaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren.
 4. Vriendenkaart uitgegeven door de Stichting en/of door de Stichting aangewezen derden zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van concerten in de Oudshoornse Kerk, georganiseerd door de Stichting. Uitgesloten hiervan zijn Extra Concerten.
 5. De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind u in de uiting waarin de Vriendenkaart is opgenomen.
 6. De Vriendenkaart is niet inwisselbaar voor geld.
 7. Vriendenkaarten gelden per concert zolang zitplaatsen overblijven.
 8. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Vriendenkaart en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan de Stichting te worden verstrekt.
 9. Het is niet toegestaan Vriendenkaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. De Stichting behoudt zich het recht voor om een Vriendenkaart uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Vriendenkaart (in geval van elektronische Vriendenkaart de e-mail die door de Stichting of een door de Stichting aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Vriendenkaart bij een derde partij is gekocht, dien u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan de Stichting te overleggen.
 11. In geval dat de Stichting overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal restitutie plaatsvinden in gelijke waarde van het betaalde geld of Vriendenkaart(en).
 12. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Vriendenkaart wordt ontzegd.
 13. Het is niet toegestaan Vriendenkaart op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 14. Heb u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Vriendenkaart of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met het secretariaat. De Stichting zal u e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.
 15. Deze Vriendenkaartvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de Vriendenkaartvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Vriendenkaart te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Vriendenkaart gebruiken, dan aanvaard u daarmee de gewijzigde Vriendenkaartvoorwaarden.
 16. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing
 17. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Stichting een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietig c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

Versie 23 augustus 2023

X