Beleids- & Werkplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van het bestuur van de Culturele Stichting Cornelis de Vlaming richt zich conform haar oprichtingsacte op volgende belangrijke punten:

 • het beschikbaar stellen van een podium voor klassieke kamermuziek;
 • de samenwerking met onder andere de streekmuziekschool in Alphen a/d Rijn;
 • het bevorderen van interesse bij jongeren voor klassieke muziek in het algemeen;
 • het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Werkplan

Onder het werkplan vallen alle zaken die betrekking hebben op concrete uitvoerende taken.

 1.    Financiën

 • Het bestuur streeft ernaar om uit de (jaarlijkse) batige saldi, reserves op te bouwen voor speciale projecten om te voorkomen dat deze uitgaven op de lasten van één financieel jaar drukken.
 • Conform artikel 9 van de statuten wordt door de penningmeester van de stichting jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd . De jaarstukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant- administratieconsulent zo het bestuur daartoe voor één of meer gevallen mocht besluiten.

 2.   Vermogen

   a.   Conform artikel 3 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd door:

 • entreegelden, subsidies en sponsorgelden;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

   b.   Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor:

 • het uitkopen van de gecontracteerde musici;
 • de kosten van public relations, advertenties, drukwerk e.d.;
 • onderhoud website;
 • huur concertlocatie (Oudshoornse Kerk);
 • het aanbieden tegen gereduceerde prijzen van entreebewijzen aan jongeren.

 3.   Bestuur van de stichting

De leden van het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.X