Doel – Beleid

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van, en in contact te brengen met, cultuuruitingen en doet dit middels het organiseren van concerten in de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn, dan wel in samenwerking met andere culturele instellingen ook elders en voorts al hetgeen met bovenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting stelt zich verder tot doel:

 • het contracteren van voornamelijke Nederlandse musici van een zo’n hoog mogelijk niveau, met de middelen die beschikbaar zijn;
 • dat alle sectoren van de klassieke- en hedendaagse muziek in de programmering aan bod komen.

Beleidsplan (2013 – 2018)
Het beleidsplan van het bestuur van de Culturele Stichting Cornelis de Vlaming richt zich conform haar oprichtingsacte op volgende belangrijke punten:

 • het beschikbaar stellen van een podium voor klassieke kamermuziek;
 • de samenwerking met onder andere de streekmuziekschool in Alphen a/d Rijn;
 • het bevorderen van interesse bij jongeren voor klassieke muziek in het algemeen;
 • het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkplan
Onder het werkplan vallen alle zaken die betrekking hebben op concrete uitvoerende taken.

1.    Financiën

 • Het bestuur streeft ernaar om uit de (jaarlijkse) batige saldi, reserves op te bouwen voor speciale projecten om te voorkomen dat deze uitgaven op de lasten van één financieel jaar drukken.
 • Conform artikel 9 van de statuten wordt door de penningmeester van de stichting jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd . De jaarstukken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de accountant- administratieconsulent zo het bestuur daartoe voor één of meer gevallen mocht besluiten.

2.    Vermogen

–  Conform artikel 3 van de statuten wordt het vermogen van de stichting gevormd door:

 • entreegelden, subsidies en sponsorgelden;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.
 • Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor:
 • het uitkopen van de gecontracteerde musici;
 • de kosten van public relations, advertenties, drukwerk e.d.
 • onderhoud website;
 • huur concertlocatie (Oudshoornse Kerk);
 • het aanbieden tegen gereduceerde prijzen van entreebewijzen aan jongeren.

3.    Bestuur van de stichting

 • De leden van het bestuur bestaan uitsluitend uit vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


X